دنیاعباسی كسبی

تحلیل و ارزیابی مولفه های سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در امنیت اجتماعی شهر.مطالعه موردی منطقه ۱۲ شهر تهران

۱ مهر , ۱۳۹۲ مقالات و انتشارات

نویسندگان: سیدموسی پورموسوی ، دنیاعباسی كسبی ، حیدر واحدی ، آمایش جغرافیایی فضا » زمستان ۱۳۹۲  شماره۱۰ چکیده: سابقه­ امنيت در شهر را همزمان با مفهوم اجتماع و جامعه شهري مي دانند. امروزه در برداشت از امنيت و احساس آن افزون بر نبود تهديد، وجود شرايط مطلوب براي تحقق اهداف و خواسته هاي جمعي نيز مد نظر است. اين گفتمان بر […]

, ,