حیدر واحدی

بررسی و تحلیل سنجش شاخصهای کیفیت محیط و تاثیر آن بر احساس امنیت نمونه موردی: شهر کرج

۱ مهر , ۱۳۹۵ مقالات و انتشارات

نویسندگان: حسین علی قنبری ، دنیا عباسی کسبی ، حیدر واحدی ، امیر اشنویی ، دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری – ۱۳۹۵ کلیدواژه: کیفیت محیط ، تعلق مکانی ، رضایتزا مسکن ، امنیت اجتماعی ، کرج چکیده: افزایش میزان کیفیت محیط با افزایش توسعه اقتصادی اجتماعی و سیاسی، نظام کارآمد کنترل اجتماعی غیر رسمی، رعایت هنجارها استحکام خانواده نظم اجتماعی پویا، امنیت اجتماعی، حمایت و بده بستان اجتماعی […]

, , ,

تحلیل و ارزیابی مولفه های سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در امنیت اجتماعی شهر.مطالعه موردی منطقه ۱۲ شهر تهران

۱ مهر , ۱۳۹۲ مقالات و انتشارات

نویسندگان: سیدموسی پورموسوی ، دنیاعباسی كسبی ، حیدر واحدی ، آمایش جغرافیایی فضا » زمستان ۱۳۹۲  شماره۱۰ چکیده: سابقه­ امنيت در شهر را همزمان با مفهوم اجتماع و جامعه شهري مي دانند. امروزه در برداشت از امنيت و احساس آن افزون بر نبود تهديد، وجود شرايط مطلوب براي تحقق اهداف و خواسته هاي جمعي نيز مد نظر است. اين گفتمان بر […]

, ,