بررسی و تحلیل سنجش شاخصهای کیفیت محیط و تاثیر آن بر احساس امنیت نمونه موردی: شهر کرج

۱ مهر , ۱۳۹۵ مقالات و انتشارات

دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری – ۱۳۹۵
چکیده:
افزایش میزان کیفیت محیط با افزایش توسعه اقتصادی اجتماعی و سیاسی، نظام کارآمد کنترل اجتماعی غیر رسمی، رعایت هنجارها استحکام خانواده نظم اجتماعی پویا، امنیت اجتماعی، حمایت و بده بستان اجتماعی و دیگر پیامدهای مثبت همراه است کاهش کیفیت محیط نیز با بی نظمی و بحرانهای اجتماعی، بی تفاوتی مدنی، فساد سیاسی، بروز جرم و خشونت اختلال هنجاری و اختلال در روابط اجتماعی و دیگر نتایج منفی، همراه است این مقاله بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت محیط و امنیت اجتماعی را در شهر کرج مورد توجه قرار داده است. برای سنجش کیفیت محیط از ۷ مولفه و ۳۰ گویه برای امنیت اجتماعی از ۵ مولفه و ۲۲ گویه استفاده شده است روش تحقیق پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه خود ساخته است حجم نمونه ۳۱۰ نفر از سرپرستان خانوارهای شهری است برای سنجش و ارزیابی متغیرهای مورد مطالعه از نرم افزار آماری SPSS و روشهای آماری t تک نمونه ای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است نتایج تحقیق نشان م یدهد که از دید جامعه نمونه، کیفیت محیط در شهر کرج ا زنظر تعلق مکانی، رضایت از مسکن و سلامت محیطی در وضعیت مطلوب و متوسط رو به بالا، از نظر خوانایی وضعیت متوسط و در زمینه سرزندگی و عملکرد مدیریت شهری از وضعیت نامطلوب و متوسط رو به پایین برخوردرا است یافته های نشان داده است رابطه مستقیم و معناداری میان مولفه های کیفیت محیط و امنیت اجتماعی وجود دارد طوری که در حدود ۵۶ درصد از تغییرات مربوط به امنیت اجتماعی توسط مولف های کیفیت محیط تبیین می شود.
منبع:

, , ,


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *