دنیا عباسی کسبی - خبرنگار، پژوهشگر در مسائل شهری و زیست محیطی

روشنگری و شفاف سازی

روشنگری و شفاف سازی

دیدگاه من

صداقت و بیطرفی

صداقت و بیطرفی

تفکر من

 

کشف حقیقت

کشف حقیقت

هدف من

 

 

با توسعه ناپایدار

کتاب با توسعه ناپایدار، چهارمین همایش ملی فن‌آوری‌های نوین ساختمانی  جهت دریافت اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را بخوانید